top of page

Professional (No age limit)

 DIAMOND PRIZE

Domenico Petruzziello, Violin

 

PLATINUM PRIZE

Kuang-Wen (Vivian) Chiang, French Horn

GOLD PRIZE

Yan Weixuan, Piano

Yixin Chen, Piano

SILVER PRIZE

Chiara Wang, Piano

Linqiang Pang, Vocal

OUTSTANDING MUSICALITY SPECIAL AWARD

Linqiang Pang, Vocal

OUTSTANDING TECHNIQUE SPECIAL AWARD

Domenico Petruzziello, Violin

Young Artist (Age 14-17)

 

 PLATINUM PRIZE

Juliet Robertson, Piano

 

GOLD PRIZE

Yumeng Zou, Clarinet

Chidchaya Wankaew, Piano

SILVER PRIZE

Achiraya Mangmiwatthana, Piano

OUTSTANDING MUSICALITY SPECIAL AWARD

Juliet Robertson, Piano

OUTSTANDING TECHNIQUE SPECIAL AWARD

Yumeng Zou, Clarinet

Youth (Age 11-13)

 

 PLATINUM PRIZE

Izabela Wiktoria Oliwia Torfs, Composition

 

GOLD PRIZE

​Allison Park, Piano

Kornsiripatchara Damrongrat, Clarinet

OUTSTANDING CREATIVITY SPECIAL AWARD

Izabela Wiktoria Oliwia Torfs, Composition

Junior (Age 8-10)

 

 PLATINUM PRIZE

Pietà Myka Baca, Vocal

Pitipatt Nipanutiyun, Piano

Lily Fang, Piano

Theelyn Wangsitthidet, Vocal

 

GOLD PRIZE

Abigail Chen, Piano

Oliver Cheng, Piano

Samuel Kim, Violin

OUTSTANDING MUSICALITY SPECIAL AWARD

Abigail Chen, Piano

OUTSTANDING INTERPRETATION SPECIAL AWARD

Pietà Myka Baca, Vocal

Oliver Cheng, Piano

OUTSTANDING TECHNIQUE SPECIAL AWARD

Pitipatt Nipanutiyun, Piano

 

Modern B (Over Age 17)

DIAMOND PRIZE

Wenjing Wang, Flute

 PLATINUM PRIZE

Kuang-Wen (Vivian) Chiang, French Horn

 GOLD PRIZE

Fung Chee Ching, Piano

OUTSTANDING INTERPRETATION SPECIAL AWARD

Kuang-Wen (Vivian) Chiang, French Horn

OUTSTANDING TECHNIQUE SPECIAL AWARD

Wenjing Wang, Flute

OUTSTANDING MUSICALITY SPECIAL AWARD

Fung Chee Ching, Piano

 

Classical A (Under Age 17)

 GOLD PRIZE

Pietà Myka Baca, Vocal

 

Prodigy (Age 7 and younger)

PLATINUM PRIZE

Philolaos Doliesen, Violin

 GOLD PRIZE

Clayten Cheung, Cello

Amelia Fang, Vocal

Michael Chen Iunzhe, Piano

OUTSTANDING INTERPRETATION SPECIAL AWARD

Clayten Cheung, Cello

Original Composition

 PLATINUM PRIZE

Haining Dou, "Deng Lou" Accordion Version

GOLD PRIZE

David E. Schechter, "Improvisations In Autumn"

Izabela Wiktoria Oliwia Torfs, "Singing Mythical Creatures"

SILVER PRIZE

Zimu Guo, "Lies and Oblivion/Una Otomachi"

OUTSTANDING INTERPRETATION SPECIAL AWARD

David E. Schechter, "Improvisations In Autumn"

OUTSTANDING CREATIVITY SPECIAL AWARD

Zimu Guo, "Lies and Oblivion/Una Otomachi"

Duo Performance

& Chamber Group

 PLATINUM PRIZE

Xiaobei Yu & Nan Wang, Piano Duo

GOLD PRIZE

Yichen Li. Jiayi He. Tongxuan Wang, Cellos

Boyuan Li  Xuanyu Yan, Cello Duo

SILVER PRIZE

Boyan Tao Shuqi Liu, Cello Duo

Siying Li Guangqj Gao, Cello Duo

OUTSTANDING TEAMWORK SPECIAL AWARD

Xiaobei Yu & Nan Wang, Piano Duo

Musical Theatre & Opera

 PLATINUM PRIZE

Wang Yaoji

GOLD PRIZE

Qian Qiuyi

Film/Game Music

 PLATINUM PRIZE

Pietà Myka Baca, Vocal

bottom of page